FORÆLDREHÅNDBOG


Børnehaven Nicolai er en del af Ida Holsts skole.

Vi er normeret til 22-23 børn. Børnehaven er for de ca. 5 årige børn, som har det sidste år inden skolestart, hos os. Vi har fokus på læring gennem leg.

Vi gør børnene trygge ved deres nye kammerater, voksne og fysiske rammer, igennem leg og samvær. Vi laver løbende aktiviteter med børnene rundt om i børnehaven, på skolen og i SFO’en, så børnene lærer skolens bygninger og skolegård at kende. På denne måde er de helt trygge ved de fysiske rammer, når børnehaveklassen for alvor begynder. Tryghed danner grobund for trivsel, udvikling og tætte relationer.

Med fokus på de sociale relationer laver vi aktiviteter og ture, så børnene får et godt kendskab til hinanden og de voksne, som bliver en del af deres dagligdag i børnehaven. De voksne får også et godt indtryk af børnene, hvilket sikrer en hurtigere og bedre klassedannelse ved skolestart.

Vi arbejder tæt sammen med Ida Holsts Skoles børnehaveklasse og SFO.                                              

 • Vi er hjertevenner med børnehaveklassen, besøger dem og leger sammen.
 • Vi er sammen med SFO i bl.a. ferier.
 • Vi inviteres til skolens sommerfest.

I hverdagen vægter vi udeliv og naturoplevelser højt, ligesom bevægelse, sang, musik, kreative udfoldelser og fortælling er på dagens daglige program. Vi benytter nærmiljøets muligheder.

 

Børnehavens 4 grundlæggende værdier
 • Sociale kompetencer
 • Tryghed og nærvær
 • Sproglig opmærksomhed
 • Læringsparathed

Sociale kompetencer:

Barnet lærer at kunne knytte bånd og danne venskaber med andre, både børn og voksne.  Barnet er en del af et fællesskab, hvor man udviser empati og lærer de sociale spilleregler at kende. Det er f.eks. ved at vise hensyn til andre, kunne samarbejde og vente på tur, samt hjælpe og passe på hinanden.

Barnet bliver anerkendt og respekteret af både børn og voksne, som det menneske det er. Barnet oplever tryghed, tillid og rummelighed i fællesskabet, så det lærer egne grænser og behov at kende og samtidig har mod på nye udfordringer.

Vi arbejder med tydeligt kropssprog og ansigtsmimik, så barnet er bedre rustet til at klare konflikthåndtering på en anerkendende måde.

Barnet er aktivt med i hverdagens gøremål, som f.eks. borddækning, oprydning og forberedelse af eftermiddagsmad. Børn udvikler sig forskelligt, og vi sørger for at udfordre dem på hvert deres niveau.

Børn danner gode legerelationer på tværs af gruppen og ved, hvad det vil sige at være en god ven. Det er der også fokus på, når vi er på legepladsen, i skoven eller på stranden.

Som en del af vores aktive fællesskab vil vi rigtig gerne deltage sammen med børnene i Svendborgløbet i foråret. Dette gør vi for at sætte fokus på, at det er sjovt at få rørt kroppen når vi er sammen, både børn, voksne og forældre. I tiden op til løbet, laver vi forskellige løbelege og små løbeture.

I børnehaven vil vi i løbet af året lave forskellige emneuger, hvor barnet får tid til fordybelse omkring forskellige projekter. Emneuger er også et begreb, som børnene møder i skolen. Disse uger vil afsluttes med f.eks. billeddokumentation, en fernisering eller noget helt tredje.

Fantasi er et vigtigt element i børns leg, for gennem fantasien udvikler børnene deres kreativitet. Børnene får styrket deres selvtillid til at udtrykke sig på forskellige måder, f.eks. igennem teaterstykker, sang og billeder. Vi voksne går i barnehøjde, og er lydhør overfor børnenes univers. Vi går med på deres leg og nysgerrighed og er en del af deres fantasileg. Det gør vi bl.a. når vi sammen med børnene digter historier, leger butik i sandkassen og putter dukken i dukkekrogen.                                                                                                 

Mål:

 • Barnet skal lære, at der er forskellige sociale spilleregler i børnehaven, skolen og i hjemmet.
 • Barnet skal lære at lytte til andre, dele med andre og vente på tur.
 • Barnet skal lære at samarbejde med andre og løse konflikter på en hensigtsmæssig måde.
 • Barnet skal opleve en hverdag, hvor fantasi og kreativitet kan udfoldes.

Tryghed og nærvær:

Børnehaven Nicolai har en hyggelig atmosfære, og hvor alle føler det er rart at være. Vi voksne er tydelige og imødekommende og fungerer som rollemodeller for børnene.  Barnet mærker at det er nærværende og anerkendende voksne, som gerne trøster og viser ekstra omsorg, når der er behov for det. Barnet føler sig set og hørt i løbet dagen, og vi støtter det enkelte barn i at blive bevidst om egen rolle i eget liv.

Vi vægter en genkendelig hverdag, hvor børnene er fortrolige med dagens opbygning. Børn og voksne har mulighed til at fordybe sig i de forskellige aktiviteter, uden at blive afbrudt.

Vi skaber rammer for, at børnene kan udvikle mod og dristighed, så de tør yde deres bedste. Børnene oplever glæde og tryghed ved at være en betydningsfuld del af fællesskabet. Barnet udvikler bedre læring gennem tryghed og nærvær.

Vi lægger vægt på, at vi i børnehaven har en varm omgangstone, og hvor vi behandler hinanden med omsorg og respekt. Vi accepterer ikke grimt sprog, hverken overfor børn, personale eller forældre.      Humor er en vigtig del af børnehavens hverdag; både børn og voksne skal have det sjovt!

Vi vægter samarbejdet med forældre højt, vi har et godt kommunikations niveau, så vi i dagligdagen kan kommunikere om barnets dag – også de dage hvor der måske har været en konflikt. Vi har øje for barnets generelle trivsel, og tager en snak med Jer forældre, hvis vi har grund til bekymring.

Mål:

 • Vi vil give mulighed for deltagelse i forskellige former for aktiviteter.
 • Vi vil skabe tid og rum til fordybelse.
 • Vi vil tage udgangspunkt i det, der optager børnene i hverdagen.
 • Vi vil sætte relationer i centrum for læring og udvikling.

”Det, du giver opmærksomhed, giver du liv.”

Lianne Ervolder

Sproglig opmærksomhed:

I børnehaven Nicolai er det vigtigt at give barnet mulighed for at tilegne sig kendskab med det danske sprog. Grundlaget for et godt sprog, sker ved at barnet også får stimuleret sine motoriske færdigheder. Det har stor betydning for barnets alsidige udvikling, læring og det sociale samvær, at barnet kan udtrykke sig og kommunikere med andre mennesker.

Børn lever i en verden fyldt med mærkeligt sprog. Talesprog og skriftsprog, billedsprog og kropssprog er store og indviklede sprogsystemer, som børn skal lære at afkode og bruge selv. Løbende tilbyder vi forskellige værksteder, hvor der arbejdes med sproglig opmærksomhed. Det er igennem de forskellige sprogsystemer, at barnet tilegner sig sprog.

Vi benytter også iPads med forskellige læringsspil i vores værksteder.

Barnet er en aktiv og kreativ sprogtilegner, som via sine sanser og samspil med andre, roligt og sikkert opbygger et sprog. I hverdagen tilegner barnet sig sproget i relationen til andre børn og voksne. Det er vigtigt, at barnet får mulighed for at fortælle om egne oplevelser, og at barnet lære at lytte til andre, der fortæller. Vi giver barnet mulighed for at opleve glæden ved at få læst eller fortalt en historie, dette gør vi f.eks. når vi holder samling.

Barnets sproglige opmærksomhed har også stor betydning for den sociale kompetence, da barnet bruger sit sprog til at skabe kontakt til andre mennesker. Sproget er nødvendigt, når barnet skal udtrykke sine følelser, tanker og idéer og knytte bånd og skabe relationer til andre. Vi voksne hjælper barnet med at sætte ord på følelser i forbindelse med konflikthåndtering.

Mål:

 • Barnet skal have mulighed for at udvikle sit sprog gennem hverdagens aktiviteter.
 • Barnet skal kunne formulere sig og videregive informationer til andre.
 • Barnet skal have vækket sin nysgerrighed overfor den skriftlige verdens tegn og symboler, herunder tal og bogstaver.
 • Barnet vil møde voksne, som hjælper dem med at sætte ord på oplevelser, følelser og meninger.

” Det, du værdsætter hos det andet menneske, værdsætter du også hos dig selv og omvendt.”

Bob Moor

Læringsparathed:

Skoleparathed:

Børnenes læring skal tænkes ind i den daglige pædagogiske praksis på kryds og tværs af alle aktiviteter og relationer. F.eks. børneinitierede lege, voksenstyrede aktiviteter, rutinesituationer, barn-til-barn aktiviteter, barn-til-børneaktiviteter og barn-til-voksen. Når læringen skal tænkes ind i den daglige pædagogiske praksis i sådant et omfang, kommer de pædagogiske didaktiske overvejelser i forgrunden. 

Spørgsmål som:

 • Hvad er intentionen med læringsmiljøet?
 • Hvordan understøtter vi læring i den pågældende aktivitet og hos det pågældende barn?
 • Hvordan ser vi at læringsmiljøet har en positiv betydning for børnenes muligheder for at trives, lære og udvikle sig?

I maj/juni har vi en fælles samtale om barnets skoleparathed.

Her ser vi bl.a. på:

 Kan barnet sidde stille og lytte til en historie? Kan barnet tælle og har kendskab til tal? Har barnet kendskab til bogstaverne? Kan barnet vente på sin tur? Kan barnet rydde op efter sig og holde (nogenlunde) styr på sine ting? Kan barnet klare mindre skuffelser og problemer uden at blive ked af det? Kan barnet klare sig selv (tøj, toiletbesøg, mad, taske)? Kan barnet klippe efter en streg og holde på en blyant? Læring er noget der sker hele dagen, ikke kun fra kl. 9-10. Alle typer af situationer ser vi derfor som læring og vejen til at blive et skoleparat barn.

Åbningstider og ferie

Mandag – fredag: kl. 6.30 – 16.30

Almindelige helligdage lukket. 

6.-7.-8. april lukket.

Grundlovsdag lukket.

Vi ønsker fra personalets side at afvikle vores ferie i uge 28, 29 og 30, samt mellem jul og nytår.

Mad

Morgenmad, formiddagsmad samt eftermiddagsmad sørger børnehaven for. Barnet skal medbringe madpakke og drikkedunk med navn på.

Vi serverer morgenmad fra kl. 6.30 – 7.30. Det kan være forskellige morgenmadsprodukter eller brød.

Kl. ca. 9.00 serverer vi frugt, som er tilberedt sammen med børnene.

Hver eftermiddag tilbydes børnene et lille mellemmåltid, som de er med til at forberede. Det kan f.eks. være et stykke knækbrød og en gulerod, koldskål, frugt med kiks eller bolle med smør. Vi serverer vand til eftermiddagsmaden.

Vi er i børnehaven Nicolai ikke underlagt Svendborg kommunes kostpolitik, men vi vil bruge vores sunde fornuft og vil kun ved særlig lejligheder servere mad med sukker.

Hverdagen

Når børnehaven åbner, lægger vi vægt på en stille og rolig start på dagen, hvor vi morgenhygger med stearinlys, spil og modtagelse af børn og forældre.

Det er som udgangspunkt personalet fra SFO’en der åbner, og de børn som har morgenmodul i SFO’en vil også blive passet i børnehaven. De børn der kommer før kl. 8.00 kan få morgenmad i børnehaven.

Hver morgen ved 8-tiden, starter der en aktivitet i det kreative rum. Vi tegner, maler, laver modellervoks, perler og meget andet.

Vi ser gerne, at jeres barn er afleveret senest kl. 9.00, så alle er med til samling, og vi får en god start på dagen.

Hver morgen kl. ca. 9.00, holder vi samling, hvor vi hører hvad børnene har oplevet, eller noget andet spændende som de har lyst til at fortælle om. Vi synger sange, høre historier, rim og remser, eventyrfortælling og meget andet. Vi slutter med at spise frugt, som børnene har været med til at forberede.

Vi har en gang om ugen en fast tur ud af huset. Det kan være i skoven, til stranden, naturlege-pladsen eller et helt andet spændende sted. Vi benytter også gymnastiksalen på skolen, som vi bruger til motoriske udfordringer og leg. Vi er på legepladsen hver formiddag og vi tilbyder hver uge børnene et værksted, hvor vi f.eks. leger med bogstaver og tal.  

Hvert år oprettes en lukket Facebook-gruppe, som vil indeholde billeder fra hverdagen, så man som forælder har mulighed for at følge med i de mange aktiviteter og ture. På ForældreIntra vil findes aktivitetskalender og årshjul for planlagte aktiviteter.

Vi spiser madpakker omkring kl. 11.00. Børnene hjælper med at dække et pænt bord, så vi får en hyggelig atmosfære omkring bordet. Vi giver os god tid til at spise, så det enkelte barn har mulighed for at blive hørt. Inden vi går til bords, vasker vi hænder. 

Efter vi har spist madpakker holder vi Siesta i ca. 20 min., hvor vi får et lille hvil til vores tanker, så vi kan samle energi til resten af dagen. Til Siesta hører vi måske en historie eller får massage. Med denne daglige aktivitet øver barnet sig i fordybelse, som fortsætter som ”læsebånd” i skolen. 

Derefter går vi på legepladsen og leger. Der køres på cykler, laves sandkager, gynges og meget andet. Her benytter vi også ”Lunden” på skolen til bl.a. boldspil.

Omkring kl.13.30 bliver der serveret eftermiddagsmad. Det er tænkt som at lille mellemmåltid, og hvis vejret er til det, serveres maden ude på legepladsen.

Sidst på eftermiddagen har vi fælles oprydning, som er en aktivitet der styrker fællesskabet og den fælles ansvarlighed. Resten af dagen går med leg og spil.

Afslutning

Vi afrunder børnehaveåret med en flot sommerfest.

I tiden op til sommerfesten, bruger vi meget tid på at øve et teaterstykke sammen med børnene. Vi laver kulisser og kostumer, og afholder generalprøve for børnehaveklassen. Til sommerfesten optræder børnene for forældre med teaterstykket. I juni måned afslutter vi året med ”Det gyldne håndtryk” og et diplom, hvor der står forskellige ”vise” ord om det enkelte barn. Med ”Det gyldne håndtryk” markere vi, at nu stopper børnehaveårene og skolelivet venter lige om hjørnet.

 Efterfølgende er der fællesspisning for børn og forældre.

Årshjulet

Vi arbejder ud fra et årshjul, så børnene får kendskab til de forskellige årstider.

Efterår:

I efteråret inviterer vi bedsteforældre til en hyggedag sammen med deres barnebarn. Emnet kan denne dag være ”Høst”, hvor der medbringes noget som er høstet. Herefter spiser vi madpakker og så leges der. Vi slutter dagen af med en kop kaffe, mens der smages på det medbragte.

I denne periode kunne vi arbejde ud fra temaet ”Skoven”. Vi går på opdagelse i skoven og finder ting/materialer som vi kan bruge i vores kreative værksted. Vi snakker om skovens dyr og bruger vores fantasi til at opdage skovens forunderlige verden.

Vinter:

I december afholder vi julefrokost, hvor hvert barn medbringer en lille ret til fælles buffetbord.

Vi inviterer til Lucia optog, hvor børnene vil synge, så ikke et øje er tørt. Dagen afrundes med æbleskiver og gløgg.

I denne periode hygger vi med at klippe julepynt, synge julesange, høre juleeventyr, bage julesmåkager til Luciadagen og lave hemmelige julegaver.

Forår:

Til foråret afholder vi påskefrokost med det store kolde bord. Her kan man på en liste skrive hvad man medbringer til frokostbordet.

I denne periode kan temaet være ”Fra jord til bord”. Vi besøger en bondegård, og snakker om hvad en landmand laver. Vi planter i vores plantekasser, så vi kan høste vores egne grøntsager senere på året.

Sommer:

I denne periode kan temaet være ”Stranden”. Vi går til stranden og fanger dyr i havet, bygger sandslotte og finder smukke ting til vores kreative værksted. Vi besøger fiskehandleren og tager fisk med hjem, som bliver grundigt undersøgt og til frokost smager vi på forskellige fisk.

Fra årsskiftet til august vil vi have mere fokus på læring, i form af små opgaver/lege med bl.a. bogstaver og tal, rim og remser og form og farver. 

Skoleparathed

Børnehaven Nicolai har en målrettet indsats mod skolestarten. Vi laver inden skolestart en vurdering af barnet omkring skoleparathed. Børnene kommer fra hver deres børnehave med forskellige udgangspunkter. Vi har derfor i børnehaven mulighed for at skabe et fælles fagligt og socialt grundlag til skolestart. Det vil sige, at børnene ikke skal bruge de først måneder på at lære de andre børn, lærer, pædagoger og skolen at kende. Barnet har nu de grundlæggende kompetencer til at være skoleparat.

 Vi vil vurdere barnet ud fra:

 • Er barnet i stand til at sidde stille og lytte til en historie?
 • Kan barnet fortælle andre om en oplevelse og også lytte, når andre børn fortæller?
 • Kan barnet udtrykke egne følelser og behov?
 • Kan barnet vise hensyn til andre og samarbejde?
 • Kan barnet fastholde koncentration og fokus over længere tid?
 • Er barnet alderssvarende med sin fin- og grov motorik?
 • Kan barnet klare sig selv i forbindelse med f.eks. toiletbesøg, tøj og madpakke?
 • Kan barnet forstå, huske og anvende en kollektiv besked?
 • Kender barnet lidt til tal og bogstaver?

Vores force er, at vi i samarbejde med skolen, hurtigt kan sætte ind med hjælp, hvis der er behov for dette.

Læring gennem leg

Vi indretter vores hverdag, så det bliver et tiltrækkende læringsmiljø og understøtter udviklingen af barnets kompetencer.

Vi skaber igennem leg, rum for børnenes udvikling af deres sproglige, motoriske og sociale kompetencer og giver dem derigennem redskaber til at danne venskaber og relationer og føle empati.

 • Der laves små værksteder, hvor børnene leger med bogstaver og tal.
 • Til samling øver vi barnet i at lytte til andre og vente på tur.
 • Vi snakker sammen med barnet om livets små og store hændelser.
 • Der er materiale tilgængeligt, så barnet selv kan gå på opdagelse med ny læring.
 • Vi besøger børnehaveklassen og de bliver vores ”Hjertevenner”. Hjertevenner er venner, som børnene er trygge ved.
 • Vi deltager ved skolens morgensang, og når børnehaveklassen optræder med teaterstykke.
 • Vi er sammen med SFO’en i ferier.
 • Skolen inviterer børnehaven med til sommerfest.
Fødselsdag

Vi fejrer hvert enkelt barns fødselsdag enten i børnehaven eller i hjemmet, som den tradition det er for den enkelte. Det er et vigtigt socialt aspekt at fejre dagen sammen med sine venner, idet det styrker fællesskabsfølelsen.

Vi tager gerne hjem til Jer og fejrer fødselsdagen, men I er også velkommen til at holde fødselsdagen i børnehaven. Hvis I vælger at holde fødselsdag i børnehaven, er det forældrene, der står for det praktiske, som aftales med personalet et par dage i forvejen. Der synges fødselsdagssang, råbes hurra og flages i børnehaven. Fødselaren sidder på guldtronen og får en gave, som alle børnene har været med til at lave. Vi opfordrer forældrene til at tænke sundt i forbindelse med fødselsdagsfejringen.

Hvis barnet inviterer børn fra børnehaven til fødselsdag i hjemmet, og alle børn ikke skal deltage, beder vi om at indbydelserne sendes til de pågældende børns privatadresse.

ForældreIntra

Vi benytter ForældreIntra som internt kommunikationssystem. Forældre får en personlig kode og vil via ForældreIntra kunne læse om, hvad der sker i børnehaven, men også følge med i hvilke arrangementer der er på skolen.

Der laves nyhedsbrev med aktivitetskalender en gang pr. måned, så I forældre hele tiden kan følge med i hvad vores planer er for den kommende periode. Denne kalender vil være på ForældreIntra.

Legestue

Frem til børnehaven starter, vil vi lave legestue for de kommende børn i børnehaven. Legestue giver børnene mulighed for at komme til lidt leg og sang, imens mor og far får en kop kaffe og snakker med de andre forældre.

Påklædning

Vi er ude i alt slags vejr, og derfor er det vigtigt, at Jeres barn altid har praktisk tøj og fodtøj, som passer til årstiden.

Der skal altid ligge følgende i barnets kurv: Undertøj, sokker, lange bukser og bluse.

Husk at skrive navn i Jeres barns tøj og sko, så ingen er i tvivl om, hvem det tilhører.

Alle børn medbringer hver dag en god børnehavetaske/rygsæk, i tilfælde af vi skal på tur.

Som forældre skal I huske på, at gulvet er børnenes legeplads. Derfor skal forældre tage” blå futter” på, når det er dårligt vejr.

Fri/Sygdom

Giv os gerne besked, hvis jeres barn er syg, eller af anden grund ikke kommer i børnehave. Børn med smitsomme sygdomme modtages ikke i børnehaven. Hvis vi har smitsomme sygdomme eller tilstande i børnehaven, Vil I blive informeret.                                                                       

Hvis Jeres barn bliver syg i børnehaven, vil vi kontakte Jer hurtigst muligt. Når jeres barn er tilbage efter en sygdomsperiode, skal barnet kunne deltage i alle aktiviteter, både ude og inde. Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til de mest almindelige børnesygdomme. 

Goddag og farvel

Når Jeres barn hentes i børnehaven, skal barnet hjælpe med at rydde op inden I går hjem. Forældre er medansvarlige for, at børnene hjælper til med at rydde op. Det samme gælder i forhold til at holde orden i barnets garderobe.

Ved afhentning er det vigtigt, at I altid siger farvel til en voksen. Det samme gælder selvfølgelig om morgenen, hvor I og barnet altid siger godmorgen til en voksen i børnehaven.

Vi vil gerne have besked, hvis der er sket noget, som kan have betydning for barnets dag. Det kan f.eks. være at barnet har sovet dårligt, kommet skævt ud af døren eller på anden måde har brug for lidt ekstra opmærksomhed fra en voksen.

Traditioner

Vi ønsker at holde fast ved nogen af de gode danske traditioner, og derfor fejrer vi bl.a.:

 • Jul
 • Lucia
 • Fastelavn
 • Påske
 • Sommerudflugt
 • Sommerfest
 • Bedsteforældredag
Forsikring

Det er forældrenes egen forsikring, som skal dække barnet, mens det er i børnehave. Det anbefales at have både en ulykkes- og ansvarsforsikring der dækker barnet.

Forældresamtaler

I løbet af efteråret inviterer vi til et forældremøde. Her forventer vi, at alle børn er repræsenteret med mindst én forældre, da vi her har mulighed for at snakke om hverdagen uden børnene er tilstede.

Vi afholder desuden en samtale med alle forældre efter ca. 3 måneder fra børnehavestart.

I foråret, før Jeres børn starter skole, tilbyder vi en personlig samtale, hvor vi bl.a. snakker om skoleparathed.

I er altid derudover velkommen til at kontakte os, hvis der er noget i hverdagen som bekymrer Jer. Vi tager også fat i Jer, hvis vi mener, at der er behov for at drøfte noget.

Løbehold

Vi deltager i ”Svendborgløbet”, så i perioden op til løbet, vil vi træne med en lille tur, hvor forskellige løbelege indgår. Vi opfordrer jer forældre, til sammen med børnene og personalet at deltage i løbet.

Forældrebestyrelse

Børnehaven er underlagt skolens forældrebestyrelse, men der dannes en forældrebestyrelse blandt børnehavens forældre, som er gældende i et år.

I 2021/22 bestod bestyrelsen af:

Formand: Katrine Møller Johannsen (mor til Walter)
Næstformand: Johannes Linnet (far til Svala)
Emma Rastic Nielsen (mor til Athena)

Suppleant: Anne Lasthein Andersen

I børnehaven vil der være også være et forældreråd.

Vikarer

Ved sygdom, ferie og kursus kan der være vikarer i huset.

Økonomi

Forældrebetalingen er pr. 1. august 2022 2.270 kr. pr. måned, hvor juli er betalingsfri. Der kan søges om økonomisk friplads og søskendetilskud på www.svendborg.dk