IDA HOLSTS SKOLE


Ida Holsts Skole er en centralt placeret privatskole midt i byen, som er grundlagt i 1880.
Vi lægger vægt på at formidle faglig viden til aktive, levende og glade børn i et trygt miljø.
Alt hvad vi gør, bygger på tillid og gensidig respekt – det være sig eleverne imellem, og mellem lærer, elev og hjemmet.
Vi stiller krav om, at eleverne udnytter givne evner og anlæg, men samtidig vægter vi udviklingen af en social ansvarsfølelse højt.
Ida Holsts Skole tilbyder skolegang fra børnehaveklasse til 9. skoleår. Dertil kommer en særdeles aktiv skolefritidsordning,
hvor der lægges vægt på, at eleverne får et væld af gode oplevelser.

Skolen tilbyder bl.a. engelsk fra 0. klasse, tysk fra 4. klasse, ekstra timer i bl.a. dansk, engelsk, tysk, musik og billedkunst, svømning fra 2.- 5. klasse, målrettet og individuelt tilrettelagt specialundervisning, kor, orkester og idræt, lektiehjælp fra 1.- 7. klasse og talentundervisning på de ældste klassetrin.

Derudover tilbydes en række valgfag for bl.a. 7.-9. klassetrin, hvoraf nogle er obligatoriske på 7.-8. klassetrin.


SE VORES FLOTTE PRÆSENTATIONSVIDEO.

Indmeldelse – nye elever


Ny elev på Ida Holsts Skole?

Grundlaget og forudsætningerne for et godt skoleforløb er, at samarbejdet mellem elev, forældre og vores skole fungerer. Det betyder bl.a., at vi skal være helt klar over, hvilke forventninger vi har til hinanden. Derfor anbefaler vi, at interesserede forældre enten rekvirerer materiale om skolen eller besøger os for at se og høre, hvordan skolegangen foregår hos os.

Indmeldelse – Ida Holsts Skoles børnehave

Indmeldelse til den kommende børnehave foregår ved henvendelse til Susanne Hansen på kontoret på tlf. 62211129. Ved opskrivning opkræves et gebyr på 300 kr.

I september – oktober måned, året før planlagt skolestart, henvender vi os til det pågældende skoleårs børnehavehjem for at få en tilbagemelding på, om de ønsker at fastholde deres indmeldelse. Vi optager først søskende til nuværende elever. Herefter optager vi elever fra indmeldelseslisten, hvor kriterier som: barnets køn og om barnet tilhører skolens nærmiljø kan have betydning for, i hvilken rækkefølge vi optager fra ventelisten. Forældre bedes tilkendegive, om de ønsker at beholde pladsen.

Indmeldelse – kommende børnehaveklasse

Indmeldelse til de kommende børnehaveklasser foregår ved henvendelse til Susanne Hansen på kontoret på tlf. 62211129. Ved opskrivning opkræves et gebyr på 300 kr.

I oktober måned, året før planlagt skolestart, henvender vi os til det pågældende skoleårs børnehaveklassehjem for at få en tilbagemelding på, om de ønsker at fastholde deres indmeldelse, da Legestuen starter omkring dette tidspunkt. Vi optager normalt 22-23 elever på hvert klassetrin, cirka lige mange piger og drenge. Vi optager først søskende til nuværende elever. Herefter optager vi elever fra indmeldelseslisten, hvor kriterier som: barnets køn, om barnet tilhører skolens nærmiljø kan have betydning for, i hvilken rækkefølge vi optager fra ventelisten. Forældre bedes tilkendegive, om de ønsker at beholde pladsen.

Indmeldelse – 7. årgang og øvrige klassetrin

På 7. årgang tilbydes hvert år optag til en ny klasse. I løbet af året før, afholdes der informationsmøde for interesserede elever og forældre. Efterfølgende vil elever på ventelisten få mulighed for at ansøge om plads og efterfølgende blive indkaldt til en samtale, hvor eleven, forældrene, klasselæreren deltager. Er alle enige om, at der er grundlag for et positivt og udbytterigt samarbejde, tilbydes eleven plads.

Læs mere om 7. årgang på Ida Holsts Skole her: 7. årgang

Optagelse på andre klassetrin eller optagelse i løbet af skoleåret kan finde sted, hvis der er plads i den pågældende klasse. Forud for optagelse skal der afholdes et møde med skolens ledelse, hvor eleven, forældrene og klasselæreren deltager. Er alle enige om, at der er grundlag for et positivt og udbytterigt samarbejde, kan eleven optages – normalt efter en uges prøvetid i klassen.

Priser – børnehave, skole og SFO

I skoleåret 2022/23 har bestyrelsen fastsat følgende takster, som er gældende fra 1. august 2022:

Børnehave:

Taksten er  2.270 kr. pr. måned – juli måned er betalingsfri.

Der kan søges om økonomisk friplads og søskendetilskud på samme vilkår som i kommunale institutioner – se evt. mere på www.svendborg.dk

Skolepenge:

Børnehaveklasse: 1.445 kr.

1.– 4. klasse: 1.655 kr.

5.– 9. klasse: 1.805 kr.

Skolepengene inkluderer bøger, hæfter og andre undervisningsmaterialer. Skolepengene inkluderer som udgangspunkt ikke lejrskoler for 0.-9. klasse.

De angivne beløb betales pr. måned i 11 måneder i perioden 1/8 – 30/6 – juli måned er betalingsfri. Der ydes søskendemoderation på 250 kr. pr. søskende. Betalingen skal tilmeldes PBS.

Skolefritidsordning:

Modul 1. 06:30 – 07:55: 410 kr.

Modul 2. Sidste uv.lektion – 16:30: 1420 kr.

De angivne beløb betales pr. måned i 11 måneder i perioden 1/8 – 30/6 – juli måned er betalingsfri. Der ydes ikke søskendemoderation.

Ved ændring af modul m.v. meddeles dette til administrationen senest den 15. i måneden før ændringen skal træde i kraft. Betalingen skal tilmeldes PBS.