VEDTÆGTER


Vedtægter for Ida Holsts Skoles Børnehave
Privatinstitution oprettet efter friskolelovens § 36 a., dagtilbudslovens § 19 stk.5 og dagtilbudslovens § 20.
Bilag til Ida Holsts Skoles vedtægt
§1
I henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer vil Ida Holsts Skole indføje i sin vedtægt, ved næstfølgende vedtægtsændring, at skolen efter godkendelse i Svendborg Kommune kan drive en privatinstitution efter reglerne i friskoleloven og dagtilbudsloven. Ida Holsts Skoles bestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som børnehave. Dette sker på grundlag af den vedtægt, som Undervisningsministeriet har godkendt med udgangspunkt i friskoleloven.
§2
I henhold til bestemmelserne i dagtilbudslovens § 14 skal forældrene i børnehaven have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre. Forældrebestyrelsen nedsættes i henhold til bestemmelserne i dette bilag til skolens vedtægt, og forældrebestyrelsen skal varetage sine opgaver inden for det formål og værdigrundlag, der er fastsat i Ida Holsts Skoles vedtægt.
§3
Ida Holsts Skoles formål i vedtægten for den selvejende institution skal i forhold til driften af privatinstitutionen (børnehaven) ses i lyset af følgende:
Børnehaven skal opfylde læringsmålene i dagtilbudsloven og de til enhver tid gældende mål og rammer for børns ophold i dagtilbud, herunder de krav som kommunen stiller i henhold til kravspecifikationen. Børnehaven opfatter sig som et bidrag til kommunens samlede og forebyggende tilbud til børn. Den vil i samarbejde med forældre, børn og skole skabe rammer, der fremmer børns udvikling, trivsel og selvstændighed.
Målsætningen for børnehavens pædagogiske virke tager udgangspunkt i barnets alder og udvikling, idet arbejdet tilrettelægges i tæt forståelse og samarbejde med forældrene.
Det pædagogiske arbejde skal medvirke til elevernes opvækst og læring i forhold til medleven i et samfund med frihed og folkestyre.
§4
Som udgangspunkt optages de, op til, 25 børn, der efter det sidste børnehaveår i Ida Holsts Skoles børnehave, vil danne børnehaveklassen på Ida Holsts Skole. Optagelsesproceduren findes på Ida Holsts Skoles hjemmeside.
§5
Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel til den første i måneden. Udmeldelser foretages skriftlig efter henvendelse til børnehaven eller skolens kontor.
§6
Forældrebestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 3 skal være forældre til børn i privatinstitutionen (børnehaven), samt lederen af børnehaven og en medarbejderrepræsentant.
stk. 2.
Medlemmer af forældrebestyrelsen vælges for ét år. De tre forældrerepræsentanter vælges på et årligt valgmøde – normalt inden udgangen af september måned. Det samme gælder for valg og udpegning af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
stk. 3.
Valg til forældrebestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.
stk. 4.
Genvalg kan finde sted. Det vælges hvert år mindst 2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer af forældrebestyrelsen. Forældrerepræsentanter skal udtræde af rådet, når de ikke længere har børn i børnehaven.
stk. 5.
Skolen indkalder til valgmøde ved almindeligt brev til forældre/værge til børn i børnehaven med mindst 14 dages varsel. Valgmødet ledes af børnehavelederen.
stk. 6.
Valgbarhed og valgret:
Forældre/værger med børn indmeldt i børnehaven er valgbare og har valgret vedrørende valg af forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
Personer ansat i børnehaven kan ikke vælges som forældrerepræsentanter.
Ved afstemning kan hver fremmødt forælder kun afgive en stemme uanset antal børn i børnehaven. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En kandidat kan dog lade sig opstille ved fuldmagt. stk. 7.
Alle tvivlsspørgsmål angående valget, herunder indsigelser vedrørende selve valghandlingen og spørgsmål om valgbarhed og valgret afgøres af en valgbestyrelse, der består af Ida Holsts Skoles bestyrelsesformand, skolens leder og børnehavens leder.
§7
Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og sekretær. Formanden skal vælges blandt forældrerepræsentanterne, og pågældende er ansvarlig for mødeindkaldelse og udarbejdelse af dagsorden. Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Der føres protokol over forældrerådet beslutninger.
stk. 2.
Den daglige leder af børnehaven benævnes afdelingsleder, og pågældende er ansvarlig over for Ida Holsts Skoles leder. Den daglige leder af børnehaven er ikke med i forældrebestyrelsen, men skal i samarbejde med forældrerådets formand medvirke til forberedelse af møder i forældrebestyrelsen, forelægge emner til drøftelse samt fungere som forældrebestyrelsens sekretær.
Forældrebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Skolens leder kan deltage i rådsmøderne uden stemmeret.
§8
Forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for børnehavens daglige virksomhed og for anvendelse af den budgetramme, som Ida Holsts Skoles bestyrelse har fastsat til opfyldelse af de mål og rammer, der overordnet er bestemt ved aftalen med kommunen og ved skolebestyrelsens prioritering af opgaverne på den samlede selvejende institution.
stk. 2.
Forældrebestyrelsen har indstillingsret, når Ida Holsts Skoles bestyrelse skal ansætte daglig ledelse og personale, der primært skal arbejde i privatinstitutionen (børnehaven). Forældrebestyrelsen har i øvrigt udtaleret og møderet i forhold til alle relevante spørgsmål, og der skal aftales, hvordan udtaleretten og møderetten udøves i forhold til skoleleder og skolens bestyrelse.
stk. 3.
I samarbejde med børnehavens ledelse og medarbejdere medvirker forældrebestyrelsen ved udarbejdelse af årsplan for det kommende år. Årsplanen skal indeholde overordnede pædagogiske mål, pædagogiske principper, læreplan, konkrete pædagogiske aktiviteter samt mål og handlingsplan for inddragelse af forældrene i børnehavens liv og virke.
§9
Den overordnede ledelse af børnehaven varetages af skolens bestyrelse. Denne træffer endelig beslutning om ansættelse og afskedigelse af personale, regler for optagelse i børnehaven, regnskabs- og budget- forhold, løn- og overenskomstforhold, regler for udmeldelse af børn og fastsættelse af forældrebetaling samt opkrævning heraf. Det er endvidere skolens bestyrelse, som træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud inden for de rammer, der er udstukket i bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægt. I tilfælde af privatinstitutionens nedlæggelse vil dette ske inden for rammerne af Ida Holsts Skole vedtægt og den kommunale specifikation af krav, som børnehaven skal opfylde.
stk 1
§10
Børnehavens åbningstider er mandag til fredag kl. 06:30 – 16:30. Lukkedage er Grundlovsdag den 5 juni og juleaftensdag den 24. december.
stk 2
Der tilknyttet vikarer til børnehaven, der rykker ud ved sygdom og ferie i personalegruppen. Vikarer vil normalt bestå af pædagogisk personale fra Ida Holsts Skoles skolefritidsordning.
§ 11
Kommunen fører tilsyn med børnehaven efter reglerne herom.
§ 12
Dette bilag til Ida Holsts Skoles vedtægt skal forelægges Svendborg Kommune til godkendelse. Ændringer i vedtægterne besluttes i skolens bestyrelse efter høring i forældrerådet.