EVALUERING


Evaluering, effektivitet m.v.
Det fremgår af tilsynsførendes rapport, at undervisningen på Ida Holsts Skole står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Ida Holsts Skoles delmål i fagrækken følger normalt folkeskolens trinmål.
Det kan endvidere oplyses, at den enkelte elevs skoleforløbs slutmål evalueres ved aflægning af folkeskolens afgangsprøver i dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik-kemi som obligatorisk for alle elever. Endvidere skal elever på 9. klassetrin ved udtræk prøves i biologi eller geografi, samt i historie, kristendomskundskab eller samfundsfag.

Elever på 6.- 9. klassetrin modtager standpunktskarakterer 3 gange om året til forældregennemsyn. Disse standpunktskarakterer følges ofte af skriftlige faglærerkommentarer. Endvidere fremgår mødeprocent m.v. af oplysningerne.

Der gennemføres terminsprøver på 8.- og 9. klassetrin.

På skoleårgangene 0. – 6. kl. udarbejdes diagnosticerende tests i Dansk og Matematik. Resultaterne danner grundlag for eventuelle faglige indsatsområder omkring den enkelte elev, hvor skolens læsevejleder bistår med faglig vejledning. Forældrene informeres mundtligt i forbindelse med forældrekonsultationerne.

Der afholdes løbende evalueringer i lærerteams, hvor der udveksles erfaringer om klassen og den enkelte elev.

Årligt afholdes der i 0.-6.kl. to skole/hjem-samtaler, og omkring disse aktiviteter gennemfører faglærerne typisk formøder, hvor den enkelte elevs standpunkt gennemdrøftes, bl.a. med henblik på at finde fremadrettede muligheder, som kan drøftes med elev og forældre.

I 7.-9. klasse afvikles der i efteråret samtaler med den enkelte elev, hvor der efterfølgende udarbejdes målsætninger. I foråret afholdes der traditionel skole/hjem-samtale, som følger op på elevsamtalen og de beskrevne målsætninger.

Eleverne får løbende mulighed for at gennemføre de af Undervisningsministeriet planlagte obligatoriske, nationale test. Fag og klassetrin kan ses i figur til højre…

Resultaterne af testene benytter den enkelte faglærer i planlægning og evaluering af undervisningen omkring den enkelte elev. Forældrene informeres mundtligt i forbindelse med forældrekonsultationerne.

I skoleåret 2021/22 har skolen udarbejdet Undervisningsmiljøvurdering omhandlende alle skolens elever. Resultaterne har været drøftet i lærerteams og det pædagogiske råd. Eleverne udtrykker stor tilfredshed med deres hverdag på Ida Holsts Skole. Fagligt og socialt befinder den enkelte elev sig godt, herunder kan konstateres, at skolen ikke har problemer med mobning. Efterfølgende har primær- og sekundærlærerne omkring den enkelte klasse udvalgt fokuspunkter, som man fremadrettet arbejder videre med. Det tekniske personale udbedrer snarest mindre fysiske mangler – større fysiske mangler tages med i den mere langsigtede planlægning.

Endvidere arbejdes der løbende med Forældretilfredshedsvurdering. Generelt udtrykker forældrene stor tilfredshed med skolen og dens hverdag. På en skala fra 1-5 udtrykker 75 % af forældrene tilfredshed på bedste og næstbedste skalatrin. I undersøgelsen gives der mulighed for at komme med individuelle kommentarer, som mange har benyttet sig af. Langt hovedparten af forældrene ønsker at skolen fortsætter af ”det nuværende spor”, hvor der lægges vægt på faglighed, trivsel og social ansvarlighed.

 • DANSK LÆSNING

  2 Klasse, 4 Klasse, 6 Klasse & 8 Klasse

 • MATEMATIK

  3. Klasse & 6. Klasse

 • ENGELSK

  7. Klasse

 • GEOGRAFI

  8. Klasse

 • BIOLOGI

  8. Klasse

 • FYSIK / KEMI

  8. Klasse