VEDTÆGTER


Vedtægter for den selvejende institution, Ida Holsts Skole.
I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

§ 1.
Skolens navn er ”Ida Holsts Skole”. Skolen er oprettet i år 1880.
Stk. 2. Skolens hjemsted er Svendborg kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Kyseborgstræde 5, 5700 Svendborg.
Stk. 3. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR- nr.: 50280918.

II. SKOLENS FORMÅL

§ 2.
Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.
Skolen tilbyder børnehaveklasse og undervisning fra 1. – 10. skoleår.
Skolen er og skal være en mindre skole.
Skolen skal skabe et miljø, hvor børnene trives og føler sig trygge.
Skolen forudsætter et snævert og aktivt samarbejde mellem elever, lærere og forældre.
Skolen lægger vægt på gensidig respekt, god tone og godt sprog mellem elever og lærere og mellem eleverne indbyrdes.
Skolens undervisning skal være tidssvarende og alsidig med hovedvægten på fagene dansk, fremmedsprog og matematik. De kreative og musiske fag skal styrkes mest muligt.
Skolen forventer en arbejdsindsats af både elever og lærere.
Skolen skal i sin undervisning tage hensyn til den enkelte elevs evner og modenhed og søge at bringe særlige anlæg til udvikling.
Ida Holsts Skole ønsker at udvikle børnene til aktive og ansvarsbevidste mennesker, som med rod i den danske kulturarv og med åbenhed, forståelse og tolerance over for verden omkring os kan være med til at forme vor fremtid.

III. SKOLENS BESTYRELSE OG LEDER

§ 3.
Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.
Stk. 2.
Skolens leder har det fulde, selvstændige ansvar for skolens pædagogiske ledelse i overensstemmelse med de af undervisningsministeriet givne bestemmelser.
Skolens leder foretager indstilling til bestyrelsen vedrørende ansættelse og afskedigelse af skolens lærere samt andet fast ansat personale. Lederen kan på egen hånd ansætte vikarer og andet midlertidigt ansat personale.
Med alt fastansat personale oprettes overenskomstmæssige ansættelseskontrakter, i hvilke de ansatte også forpligter sig til at overholde skolens vedtægter.
Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.
Stk. 3.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges af og blandt forældremyndighedsindehaverne til elever på skolen. Valget skal følge valgreglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende.
Det er bestyrelsens ansvar, at forældrekredsen hvert år indkaldes til et møde herom, og det er ligedes bestyrelsens ansvar, at det alene er personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer.
Stk. 4.
Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 4 medlemmer. Der vælges to suppleanter for en periode på to år. Suppleanterne indtræder automatisk i bestyrelsen, hvis en eller flere bestyrelsesmedlemmer træder ud. Genvalg kan finde sted.
Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden. Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.
Stk. 6.
Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.
Stk. 7.
Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens leder og skolens viceinspektør samt en repræsentant for de ansatte kan
deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører personer i skolens ledelse eller enkelte
ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.
Stk. 8.
Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen, bortset fra de tilfælde, hvor der i nærværende vedtægt er tillagt generalforsamlingt kompetencer jfr. § 10 stk. 1 (vedtægtsændringer) og § 11, stk. 2 (nedlæggelse).
Stk. 9.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand valgt blandt bestyrelsens medlemmer. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.
Stk. 10.
Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige og være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Stk. 11.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
Stk. 12.
Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.
Stk. 13.
Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne , jfr. § 5, stk. 6 og 7 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og vedtægtsbekendtgørelsen (egne og nærbeslægtedes økonomiske interesser).
Stk. 14.
I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden f.eks. ved generel inhabilitet indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.
Stk. 15.
For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen samt for skolens tilsynsførende gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.
Stk. 16.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de nedenfor i stk. 21 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.
Stk. 17.
Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende
mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.
Stk. 18.
Bestyrelsen træffer beslutning om fastsættelse af skolepenge og størrelsen af forældrebetaling i skolefritidsordningen.
Stk. 19.
Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.
Stk. 20.
Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale, jvf. stk 2.
Stk. 21.
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til bestyrelsens vedtagelse kræves at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for.
Stk. 22.
Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om jfr. dog § 3, stk. 2 (pædagogisk ansvar), § 10, stk. 1 (nedlæggelse)og § 11, stk.2 (vedtægtsændringer).
IV. REGNSKAB M.V.
§ 4
Skolens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler.
Stk. 3.
Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.
Stk. 4.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at årsregnskabet udarbejdes, revideres og afsluttes senest 30. marts i året efter regnskabsåret, og at originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle
bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.
Stk. 5.
Bestyrelsen vælger skolens revisor.
Stk. 6.
Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

V. FORÆLDREKREDS, VALG AF TILSYNSFØRENDE M.V. OG GENERALFORSAMLING
§ 5
Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen.
Stk. 2.
Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den der har eleven i pleje dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.
Stk. 3.
Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret – skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen.

§ 6
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor forældrekredsen skal vælge en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk.
Stk. 2.
Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at der gives Undervisningsministeriet og kommunen underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende, at kommunen anmodes om at varetage tilsynet, hvis forældrekredsen ikke vælger tilsynsførende, og at forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring.
Stk. 3.
Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forældrekredsen vælger den eller de tilsynsførende og fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn med skolens almindelige virksomhed herunder med, at skolen giver en undervisning der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

§ 7
Ordinær generalforsamling for forældrekredsen afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af
april måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med
mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen til ordinært generalforsamling skal mindst indeholde følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Skolens leder aflægger beretning.
4. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab
til orientering.
5. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget, herunder
skolepenge, til orientering.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 3, stk. 3 og 4.
7. Valg af suppleanter, jfr. § 3, stk. 4.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Stk. 2.
På generalforsamlinger, hvor der vælges tilsynsførende jfr. § 6, stk. 1, suppleres dagsordenen med følgende punkter:
1. Fastsættelse af funktionsperiode (højst 4 år) for skolens tilsynsførende.
2. Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres af en eller flere personer eller af kommunalbestyrelsen.
3. Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling i tilsynsaktiviteter.
4. Valg af tilsynsførende.
Stk. 3.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts. Forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest ved indkaldelsen af generalforsamlingen.
Stk. 4.
Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer og tilsynsførende. Tilsynsreglerne skal ligeledes fremgå af indkaldelsen. For begge valg gælder, at det af indkaldelsen skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet.
Stk. 5.
Kun forældremyndighedsindehavere har stemmeret. Hver forældremyndighedsindehaver har én stemme.
Stk. 6.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 7.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen træffer
beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen jfr. § 11, stk. 2.
Stk. 8.
Forældrekredsen kan tillade, at følgende personer uden for forældrekredsen kan være tilstede – uden stemmeret – ved generalforsamlingen: en dirigent, skolens revisor og skolens ansatte.
Stk. 9.
Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og tilsynsførende kan ikke være dirigent på generalforsamlingen.
Stk. 10.
Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.
Stk. 11.
Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det.
Stk. 12.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hver forælder afgive stemme på det antal
medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal
suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende.
Stk. 13.
Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.
Stk.14.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, og tilsynsførende kan finde sted.
Stk. 15.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt
indkaldes af bestyrelsen, når mindst tre medlemmer af bestyrelsen eller en femtedel af medlemmerne af forældrekredsen skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.
Stk. 16.
Generalforsamlingens kompetencer er anført i § 3, stk. 3,
§ 6, § 7, § 10, stk. 1 og § 11, stk. 2.

VI. SKOLENS DRIFT
§ 8
Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.
Stk. 2.
Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.
Stk. 3.
Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.
Stk. 4.
Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
Stk. 5.
Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.
Stk. 6.
Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v.
og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

VII. TEGNINGSRET
§ 9
Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.
Stk. 2.
Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af 2/3 af bestyrelsens medlemmer.
Stk. 3.
Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog stk. 4.
Stk. 4.
Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges
til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

VIII. ÆNDRING AF SKOLENS VEDTÆGT
§ 10
Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. I begge organer sker vedtagelse ved simpel
stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer jfr. § 3, stk. 16, 1. pkt. og § 7, stk. 7.
Stk. 2.
Skolens vedtægt samt fremtidige vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår
bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold. 

IX. NEDLÆGGELSE AF SKOLEN
§ 11
I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at
træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen i § 3, stk. 16, 1. pkt.
Stk. 2.
Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter formålsbestemmelsen er det bestyrelsens ansvar at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Bortset herfra og fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer generalforsamlingen beslutning om
skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.
Stk. 3.
Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, 1.pkt., skal den nedlægges.
Stk. 4.
Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen
skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.
Stk. 5.
Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om
skolens nedlæggelse.
Stk. 6.
Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger,
begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.
Stk. 7.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens
nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
Stk. 8.
Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.
Stk. 9.
Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

X.IKRAFTTRÆDEN.
§ 12
Disse vedtægter erstatter skolens tidligere vedtægter af 20. maj 1996. Vedtægterne er vedtaget på skolens generalforsamling d. 5. april 2006 og træder i kraft, når de er godkendt af undervisningsministeriet.

Nærværende vedtægter for den private, selvejende institution Ida Holsts Skole er godkendt af Undervisningsministeriet i skrivelse af d. 20. september 2006.
Godkendelsen sker på vilkår, som angivet i ministeriets brev af 20. september 2006 – herunder følgende vilkår:
Forældremyndighedsindehavere kan ved valg af de 2 forældrerepræsentanter, som forældrene har ret til at vælge til bestyrelsen, og ved valg af den eller de tilsynsførende, give fuldmagt til den person, de deler forældremyndighed med, jf. vedtægtens §7, stk. 6.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer ved valg af de to forældrerepræsentanter, som forældrene har ret til at vælge til bestyrelsen, og ved valg af den eller de tilsynsførende.
Vedtægterne er offentliggjort pr. brev til forældrekredsen 27. marts 2007